Zaproszenie na Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Związku Zawodowego

Zarząd Związku Zawodowego Provident Polska S.A. działając na podstawie §25 Statutu Związku informuje o podjęciu uchwały o zwołaniu Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Związku. Termin spotkania wyznaczony został na dzień 19.04.2023r. o godz. 14.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Związku przy ul. Korony Północnej 17 w Szczecinie.

Zarząd Związku zawiadamia, iż w przypadku przybycia mniejszej ilości członków, niż przewidziana w Statucie, wyznacza  drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2023r. o godz. 14.30.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się na adres biuro@zzpp.pl lub telefonicznie: Robert Sasiuk – 784 31 33 31; Jacek Roguski – 662 167 254.

Z poważaniem.

Za Zarząd, Robert Sasiuk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków ZZPP.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków ZZPP.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków ZZPP oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Głosowanie nad zmianami w Zarządzie ZZPP
 6. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Związku Zawodowego

Zarząd Związku Zawodowego Provident Polska S.A. działając na podstawie §26 pkt1 ust.2 Statutu Związku informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Związku. Termin spotkania wyznaczony został na dzień 28.01.2023r. o godz. 14.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Związku przy ul. Korony Północnej 17 w Szczecinie.

Zarząd Związku zawiadamia, iż w przypadku przybycia mniejszej ilości członków, niż przewidziana w Statucie, wyznacza zgodnie z §26 pkt1 ust 2, drugi termin Walnego Zgromadzenia na dzień 28.01.2023r. o godz. 14.30.

Wszystkich serdecznie zapraszamy, mając nadzieję na merytoryczną dyskusję o sytuacji pracownika w organizacji.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się na adres biuro@zzpp.pl lub telefonicznie: Robert Sasiuk – 784 31 33 31; Jacek Roguski – 662 167 254.

Z poważaniem.

Za Zarząd, Robert Sasiuk.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków ZZPP.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków ZZPP.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków ZZPP oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działań Zarządu Związku.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Związku.
 8. Ustalenie programu działania Związku.
 9. Głosowanie nad proponowanymi zmianami w Statucie Związku.
 10. Głosowanie nad zmianami w Zarządzie ZZPP.
 11. Wybory składu Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawy różne
 13. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy.

 

 

Wesołych Świąt

Zarząd Związku Zawodowego Provident S.A.

życzy wszystkim pracownikom oraz  doradcom zdrowych, wesołych, pełnych radości

Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy

Informujemy wszystkich pracowników o wyborach Społecznej Inspekcji Pracy na lata 2022-2026, króre odbędą się w dniu 19 listopada 2022 w Trzemesznie, w sali konferencyjnej hotelu Pietrak, ul. Foluska 4 o godz 16.00.

Społecznym Inspektorem Pracy, zgodnie z przyjętym przez związki zawodowe regulaminem, może zostać każdy pracownik Provident Polska, który jest członkiem któregokolwiek z działających w firmie związków zawodowych. Prawo do głosowania w wyborach SIP przysługuje natomiast każdemu pracownikowi firmy, bez względu na przynależność związkową. Zadaniem Społecznej Inspekcji Pracy jest zapewnienie  przestrzegania prawa pracy w zakładzie pracy.

Uprawnienia i zasady postępowania Społecznej Inspekcji Pracy.

SIP ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonania swych zadań kontrolnych z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i prawnej ochrony pracy. Ponadto SIP ma wiele uprawnień o różnym charakterze prawnym, do których możemy zaliczyć:

 • wymaganie informacji od pracodawcy oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
 • informowania pracodawcy o faktach nieprzestrzegania przepisów bhp i prawa pracy,
 • występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 • wydawania zaleceń,
 • wpisywania uwag,
 • wnioskowania o przeprowadzenie kontroli do PIP,
 • uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych na terenie zakładu,
 • opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy.


Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w wyborach. Kandydatury na SIP mogą być zgłaszane do zakładowych organizacji związkowych przez samych kandydatów, poszczególnych pracowników lub przez grupy pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej na stronie i przesłanym na adres e-mail naszej oraganizacji związkowej biuro@zzpp.pl najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem głosowania.

Regulamin | Formularz zgłoszeniowy

Spotkanie Związków Zawodowych z

Zarządem Provident Polska S.A.

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy w dniu 29 maja 2018 w Biurze Głównym doszło do spotkania strony związkowej, którą reprezentowali Jacek Roguski i Marcin Szerszenowicz z Zarządem Spółki, z ramienia którego występowali Pani Prezes Agnieszka Kłos i Członkowie Zarządu Tomasz Skiba oraz Zbigniew Hojka. Było to pierwsze tego typu spotkanie, dlatego naszym głównym celem było przedstawienie głównych obszarów naszej działalności związkowej i określenie oczekiwań co do zachowania pracodawcy w kontekście dalszej efektywnej współpracy pomiędzy stronami.

Zgodnie z Waszymi sugestiami zaprezentowaliśmy główne tematy, które budzą największe emocje wśród pracowników terenowych. Zwróciliśmy uwagę na:

 • Transparentność korekt celów operacyjnych
 • Oczekiwania wzrostu podstawy wynagrodzenia, które jest mało konkurencyjne w porównaniu z dynamiką wzrostu płac w innych dużych organizacjach
 • Współpracę z działem MI w kontekście reklamacji, wyjątków sprzedażowych i komunikacji zmian
 • Negatywne opinie o zmianach w regulaminie programu Tereny Wiejskie
 • Rolę Kierownika i Doradcy Klienta Eksperta w projekcje Team Model

Podkreślaliśmy, że bardzo ważne jest dla nas szybkie rozwiązywanie indywidualnych problemów pracowniczych, z którymi się do nas zwracacie i na tej płaszczyźnie oczekujemy zdecydowanych reakcji pracodawcy.

Tematów mamy z pewnością więcej, jednak dwugodzinny wymiar czasu spotkania pozwalał na efektywną dyskusję nad tymi najgorętszymi. W tym kontekście bardzo nas cieszy propozycja pracodawcy organizacji cyklicznych kwartalnych spotkań, na których będziemy mogli prezentować i omawiać zgłaszane przez Was tematy bezpośrednio przed Zarządem Spółki.

 

 

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd naszej organizacji związkowej otrzymał zaproszenie od Zarządu Provident Polska S.A. na spotkanie w dniu 29 maja, w trakcie którego zamierzamy przedstawić naszą wizję roli związku zawodowego w Spółce. Ponadto podejmiemy temat oceny dotychczasowej współpracy pomiędzy Spółką a naszą organizacją związkową i naszych propozycji istotnych z punktu widzenia przestrzegania praw pracowniczych.

Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zgłaszania obszarów, które w Waszej ocenie powinniśmy podjąć w trakcie prowadzonych rozmów z Zarządem Spółki.

 

V Kongres Forum Związków Zawodowych

Kongres Forum Związków Zawodowych w Warszawie
Skuteczne działanie w obronie praw pracowniczych to także aktywność w strukturach ogólnopolskich central związkowych. W dniach 14-15.05.2018 w Warszawie odbył się V Kongres Forum Związków Zawodowych, gdzie mandat delegata naszej organizacji sprawował nasz Wiceprzewodniczący Jacek Roguski. Dwudniowe obrady były bardzo owocne ze względu na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń działaczy związkowych funkcjonujących w różnego rodzaju organizacjach działających w obronie praw pracowniczych. Z pewnością wiele elementów tych aktywności można z powodzeniem wykorzystać w naszej organizacji. Wiele pracy przed nami!!!

 

 

Zawieszenie sprzedaży w wiodącym rejestrze

W związku z wprowadzeniem zakazu sprzedaży w dużych rejestrach, mającym bezpośredni negatywny wpływ na wyniki operacyjne, premie i segmentacje kierownika wystosowaliśmy do pracodawcy pismo, w odpowiedzi na które oczekujemy wyjaśnień do istoty i sposobu wdrażania tego projektu.

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której:

 • Wdrażmy projekt, którego założeń nie zna nikt z bezpośrednio zainteresowanych osób, czyli Kierowników i Doradców.
 • Nie mamy przedstawionych zasad korekty celów sprzedażowych, w związku z ograniczeniem a wręcz, biorąc pod uwagę potencjał zawieszonych rejestrów, uniemożliwieniem realizacji zakładanych celów.
 • Nie wiemy w jaki sposób zawieszenie sprzedaży wpłynie na wynagrodzenie Doradcy i jego sytuację w segmentacji sprzedażowej
 • Doradcy nie są przygotowani do współpracy z klientami, pod względem ograniczania dostępu do naszych produktów.

Obecnie analizujemy wpływ zwieszenia na wyniki operacyjne wyznaczonych kierowników i oczekujemy na konkretne informacje i decyzje ze strony pracodawcy. Będziemy informować o dalszych wydarzeniach w tej kwestii.

Wesołych Świąt

Wszystkim Członkom oraz Pracownikom życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych

 

Wszystkim Paniom życzymy Wszystkiego Najlepszego

25.02.2018

Aktywnie uczestniczymy w zmianach operacyjnych.

Przełom roku, czyli zawsze intensywny grudzień i styczeń ze zmianami w segmentacji i uprawnieniach mocno dał się we znaki pracownikom działu operacyjnego. Opanowanie zmian w interpretacji wyjątków sprzedażowych stanowiło nie lada wyzwanie i prowadziło często do bardzo nerwowych sytuacji. W odpowiedzi na Wasze zgłoszenia i zapytania przedstawiciele Związku w dniu 23.02.18 wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Departamentu Zarządzania Wynikiem – Kierownikiem ds. Zarządzania Jakością i Rozwoju Sprzedaży oraz Kierownikiem ds. Zarządzania Zmianą i Procesami z Biura Zarządzania Zmianą, gdzie omówiliśmy działania prowadzące do bardziej płynnego i zrozumiałego wprowadzania zmian mających wpływ na kluczowe parametry w naszej pracy.

Dyskutowaliśmy w głównej mierze o:

 • Sposobach wprowadzania zmian w interpretacji wyjątków sprzedażowych
 • Coraz bardziej skomplikowanych zasadach uprawnień kredytowych.
 • Zapisach weryfikujących obecność Kierownika przy użyciu kompetencji u klienta.
 • Rozliczanie na KPI Pożyczki za Zero.
 • Przywrócenie wartości sprzedaży za odstąpienia od odstąpień.
 • Czas trwania reklamacji segmentacji
 • Team Model – rozliczenie sprzedaży zespołu na AWRS DKE, dostęp DKE do indywidualnych wyników DK
 • Nowej segmentacji Kierowników i Doradców.

Szerokie spektrum kontrowersyjnych zmian i pomysły, często od Was, pozwalające na odpowiednie przygotowanie się do zmiany, zaowocowały bardzo intensywną dyskusją. Oczekujemy na dalsze decyzje ułatwiające pracę w dziale operacyjnym, pozwalające na koncentrację pracowników na właściwych zadaniach.

Zapraszamy wszystkich do dyskusji i dzielenia się swoimi problemami. Każdą sprawę jesteśmy gotowi przedstawić i skutecznie rozwiązać.

Pozdrawiamy – Zarząd

 

 

Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim pracownikom życzy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Provident Polska S.A.

 

Wesołych Świąt

Życzy Zarząd

 

Wypaczenia Team Model – powtórka z PROXII?

A jednak. Ciekawie zapowiadający się dla kierowników projekt Team Model, który pierwotnie miał odciążyć kierowników przez ograniczenie zadań wykonywanych w terenie i wzmocnić menadżerski charakter ich pracy, został w finalnej wersji zmodyfikowany tak, żeby jeszcze dołożyć obowiązków i powiększyć zakres odpowiedzialności kierowników.

Magiczne 40 wizyt jest mentalnie nie do przeskoczenia dla niektórych osób tworzących zakres zadań na stanowisku BRM. Niewątpliwie jest to wyrazem braku zaufania do menadżerskich kompetencji i zaangażowania pracowników i wobec tego dyskredytuje zasadność wprowadzania Team Model. A my jako Związek wracamy do monitoringu nadużyć wynikających z nakładania obowiązku wykonania 40 wizyt efektywnych i czekamy na informacje od Was o takich przypadkach. Analizę zarządzania ilością wizyt w zgodzie z obowiązującym w Departamencie Operacyjnym zadaniowym czasem pracy traktowaliśmy jako priorytet od początku naszej związkowej działalności i nic się w tej kwestii nie zmienia.

Nasza organizacja wystosowała pismo do Spółki, w którym zawarła swoje krytyczne stanowisko dotyczące zmian w projekcie. Liczymy na wyciągnięcie właściwych wniosków.

dodatkowe raportowanie odp_

pismo Team Model

By otrzymać hasło do pism prosimy wysłać sms „hasło” na nr 662 167 254 lub 784 31 33 31.

 

Pozdrawiamy,

Zarząd.

 

Koleżanki i Koledzy.

 

Z dużym niesmakiem wdajemy się w polemikę z reprezentantami Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy, ale wyjątkowo podły i kłamliwy styl prezentowania swojego stanowiska zmusza nas do odpowiedzi.

Przede wszystkim trudno oprzeć się refleksji, że liderzy OPZZ nie potrafią odnaleźć się w roli związkowców, nie rozumieją znaczenia i odpowiedzialności funkcji jakich się podjęli. Mandat poparcia społecznego i ochrona wynikająca z pełnionych funkcji to ciągła praca nad rozwiązywaniem codziennych problemów pracowniczych i egzekwowaniem obowiązków pracodawcy, a nie lansowanie się w środkach przekazu i dezinformacja pracowników. Bezprecedensowy i haniebny sposób ataków na reprezentantów innych organizacji związkowych powoduje głębokie rozbicie jedności ruchu związkowego, niespotykane dotychczas w naszej organizacji. Powoduje to marnowanie całego potencjału członkowskiego jaki dana organizacja zgromadziła, gdyż brak współpracy mocno ogranicza szanse strony społecznej w bezpośrednim starciu z pracodawcą.

Znamiennym efektem dezinformacyjnej działalności OPZZ jest skuteczność w przekonywaniu pracowników do nie podpisywania porozumień dotyczących zmian w regulaminie premiowania. Spośród kilkuset dezinformowanych pracowników ledwie 30 niechronionych osób nie zdecydowało się na podpisanie porozumienia i zostało spektakularnie wystawionych na listę adwersarzy w stosunku do pracodawcy. W ten sposób członkowie OPZZ dobitnie ocenili radosną działalność Zarządu organizacji. O skali dezinformacji przekonaliśmy się osobiście odbierając telefony od osób, które nie potrafiły zrozumieć racji osób przekazujących niejasne informacje.

O poziomie i klasie ludzi odpowiedzialnych za działania podejmowane przez OPZZ świadczy szkalowanie wieloletnich działaczy związkowych, którzy od samego początku musieli toczyć batalie z władzami Spółki o odpowiednie warunki funkcjonowania organizacji związkowych. Ceną były liczne procesy sądowe, wielokrotne zwolnienia z pracy, batalie o podstawowe przywileje pracownicze takie jak urlop, warunki pracy, nadużycia w kontaktach z podwładnymi. Właśnie dzięki temu Zarząd OPZZ może funkcjonować w aktualnej rzeczywistości i korzystać z przywilejów związkowych. Uważamy, że minimum wzajemnego szacunku nie powinno przerastać osób, które powinny reprezentować wartości związkowe.

Ze swojej strony chcemy podkreślić, że w ciągu 10letniej działalności nie spotkaliśmy się z tak destrukcyjną i nieodpowiedzialną działalnością osób związanych ze środowiskiem związkowym. Bezprecedensowe nie tylko w skali naszej Spółki ataki na inne organizacje związkowe są głęboko nieetyczne i haniebne dla osób społecznie działających na rzecz innych pracowników. Takie postawy chluby stronie związkowej nie przynosi.

Nie zamierzamy więcej komentować ani oceniać głęboko odbiegających od standardów związkowych zachowań przedstawicieli OPZZ, koncentrujemy się na pracy dla Was i rozwiązywaniu Waszych problemów. To jest właśnie esencją działalności związkowej i to daje nam największą satysfakcję.

Porozumienia zmieniające do umowy o pracę

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez pracodawcę w regulaminie premiowania Spółka wystąpiła do pracowników z porozumieniem dotyczącym wprowadzenia aneksów do umowy o pracę. Zasadność podpisania porozumienia Zarząd ZZPP pozostawia każdemu do indywidualnej oceny, przy zachowaniu prawa każdego pracownika do nieujawniania faktu swojej przynależności związkowej. W naszej ocenie niepodpisanie porozumienia nie przynosi żadnych korzyści pracownikowi, natomiast jego przynależność związkowa staje się w tej sytuacji oczywista.

Jako organizacja związkowa przez cały 10letni okres działalności chroniliśmy swoich członków zgodnie z ich indywidualną deklaracją przed ujawnieniem ich członkostwa przed pracodawcą. Nawet w sytuacji żądania okazania listy członków przez sędziego w procesie pomiędzy Przewodniczącym ZZPP a pracodawcą odmówiliśmy ujawnienia nazwisk członków kosztem korzystnego orzeczenia w sprawie. Uzyskaliśmy korzystne orzeczenia w tej sprawie w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a następnie po odwołaniu pracodawcy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – link do wyroku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AA831E190A

Naszym priorytetem jest zawsze dobre pojęty interes i bezpieczeństwo pracownika, dlatego nie nakłaniamy Was do odmowy podpisania porozumienia. Te osoby, które zdecydują się nie podpisać porozumienia otrzymają wypowiedzenie zmieniające, które z lekkim opóźnieniem, ale i tak potwierdzi te same warunki pracy.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do indywidualnych konsultacji, które pozwolą nam ocenić sytuację i odpowiedzieć na wątpliwości.

 

Zmiany w regulaminie premiowania

Pracodawca zakończył rozmowy w sprawie zmian w regulaminie premiowania. Skuteczność strony związkowej w tego typu negocjacjach determinuje zdolność strony związkowej do wypracowania jednolitego stanowiska, które organizacje związkowe przedstawią pracodawcy. Niestety organizacja OPZZ z Torunia od samego początku postanowiła prowadzić rozmowy samodzielnie, bez informowania pozostałych związków o swoich planach i strategii. Nasze propozycje wspólnych rozmów z pracodawcą zostały storpedowane decyzją zarządu OPZZ o prowadzeniu negocjacji przez zewnętrznego prawnika, którego obecność mocno ograniczała możliwość wypracowania jakiegokolwiek porozumienia. Mając wieloletnie doświadczenie w negocjacjach z pracodawcą wiemy, że oddanie inicjatywy w rozmowach osobie nie związanej z firmą, nie znającej naszej pracy i oczekiwań pracowników, nie może przynieść żadnych pozytywnych efektów.

Głównym przedmiotem zmian w regulaminie było dodanie zapisu do premii liczonej od podstawy wynagrodzenia pracownika o testowane ostatnio wyliczenia premii od celów operacyjnych pracownika. Opinie pracowników o wprowadzanym systemie są pozytywne, świadczą o większych możliwościach wypracowania premii w obecnym systemie i z tego powodu nie był przez nas negowany.

Kolegów z OPZZ przekonujemy, warto wspólnie negocjować z pracodawcą. Dopiero wspólne stanowisko pozwala skutecznie walczyć o dobrze pojęty interes pracowników. Narzucanie swojego stanowiska oraz wywieranie presji i nacisków na inne organizacje związkowe jest głęboko nieetyczne i nie może być poważnie traktowane przez inne niezależne organizacje związkowe. Bardzo liczymy na wyciągnięcie odpowiednich wniosków, jest jeszcze wiele kwestii do rozwiązania, a konfliktowanie organizacji związkowych to działanie na korzyść pracodawcy.

Współpraca związków zawodowych w kontekście skutecznych negocjacji z pracodawcą

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Provident Polska S.A. z dużym rozczarowaniem obserwuje nieracjonalne zachowania kolegów ze związków toruńskich – OPZZ, którzy podejmują działania negujące prawo innych organizacji związkowych do samodzielnego działania i dążą do osłabienia ruchu związkowego w Spółce przez osobiste ambicje osób kierujących związkiem samodzielnego kreowania wartości ruchu związkowego w naszej organizacji.

ZZPP jako organizacja związkowa od 10 lat skutecznie poprawia sytuację pracowników niższych i średnich szczebli kierowniczych. Wiele kluczowych spraw pracowniczych takich jak czas pracy, ubiór, urlopy, zakres obowiązków rozwiązywaliśmy, gdy osoby kierujące obecnie związkiem OPZZ nadużywały świadomie swoich stanowisk służbowych w stosunku do swoich podwładnych (starsi pracownicy zapewne pamiętają jaką funkcję w Spółce piastował obecny Przewodniczący OPZZ – typował ludzi do zwolnienia a teraz udaje ich obrońcę) . Takich relacji niestety nie brakuje i tylko w tym kontekście możemy oceniać obecne ich zachowanie. Relacje naszych członków o tym co koledzy opowiadają i wypisują o innych organizacjach świadczy niezbicie o tym, że priorytetem jest tu rozbicie jedności ruchu związkowego i osłabianie innych organizacji. Apogeum absurdu można nazwać apel do pracowników, sugerujący żeby ci nie brali w ogóle udziału w ruchu związkowym, jeżeli nie chcą należeć do jedynego słusznego w ich mniemaniu związku!!! Dla związkowców, prowadzących społeczną działalność na rzecz i w interesie pracowników jest to niewytłumaczalne.

Przez całą dekadę naszej działalności z pełnym szacunkiem odnosiliśmy się do każdej inicjatywy związkowej. Nowym związkom doradzaliśmy, wspieraliśmy, dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem. Związki z Torunia pewnie też co nieco mogłyby o tym powiedzieć. Ubolewamy, że współpraca, która jest fundamentalnym warunkiem skutecznego negocjowania z pracodawcą ważnych kwestii pracowniczych, schodzi na drugi plan, gdy pojawiają się osobiste ambicje i chęć pokazania swojej wyższości nad innymi. Nie zamierzamy się długo tym zajmować, będziemy dalej robić to co od wielu lat robimy najlepiej, skutecznie rozpatrywać zgłoszenia naszych pracowników i interweniować w przypadku naruszania prawa pracy i nadużyć w relacji przełożony-podwładny.

Wszystkim pracownikom rekomendujemy podjęcie decyzji o przystąpienie do organizacji związkowej. Do tej, którą uznają na najbardziej skuteczną i aktywną. Warto korzystać z przysługujących nam praw i mieć wsparcie w trudnych chwilach.

Nasze cele operacyjne

Transparentność i wpływ na motywację pracowników

 

W ostatnim czasie odbieraliśmy wiele sygnałów od Was o zastrzeżeniach do wartości celów operacyjnych przydzielanych na miesiące operacyjne maj i czerwiec. Kwestia niewątpliwie jest bardzo istotna z punktu widzenia realizacji tychże celów a w konsekwencji premii, segmentacji, rankingów i konkursów. Postanowiliśmy dokładnie przeanalizować proces określania wysokości celów i możliwości ich weryfikacji.

W dniu 16.06.2017 w Oddziale w Poznaniu odbyło się spotkanie naszej organizacji z Dyrektorem Departamentu Wsparcia Sprzedaży i Zarządzania Wynikiem Robertem Pawlakiem przy wsparciu Eksperta ds. Planowania i Budżetowania Przemka Popiela, na którym mieliśmy możliwość szczegółowo poznać proces kształtowania finalnych celów operacyjnych, omówić sposoby weryfikacji zastrzeżeń do wysokości celów zgłaszanych przez pracowników oraz przedstawić nasze uwagi do procesowania przez nasze systemy takich parametrów jak pierwsze braki, listy Top Szanse, ECS itp.

Z naszego punktu widzenia otrzymaliśmy bardzo wartościowe informacje o parametrach i czynnikach wpływających na formowanie celów operacyjnych. Wspólnie uzgodniliśmy, że kluczowe znaczenie dla transparentności kształtowania celów indywidualnych będzie miała odpowiednia polityka informacyjna dla pracowników. Zdecydowaliśmy o przygotowaniu szkolenia na którym każdy z Was zapozna się ze szczegółami co pozwoli niewątpliwie na bardziej obiektywną ocenę indywidualnych targetów. Spotkania planowane są na przełomie sierpnia i września, z pewnością będą dla Was bardzo ciekawe i pomogą w ukierunkowaniu działań operacyjnych na sfery najbardziej wpływające na realizacje celów operacyjnych, a o to przecież chodzi!

Dziękujemy Robertowi i Przemkowi za poświecony czas i wyczerpujące informacje, a Beacie Bardoni za organizację i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Bardziej szczegółowe informacje przeczytacie wkrótce po zalogowaniu się na stronę dla członków ZZPP.

 

 

Działamy od 2007 roku!

Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Nasza akcja sms’owa

spotkała się z dużym odzewem z Waszej strony, Otrzymaliśmy wiele telefonów i zapytań, mieliśmy okazję przedyskutować wiele sytuacji z Waszego podwórka i określić sposoby zachowań w trudnych sytuacjach. Bardzo często pytaliście o korzyści dla pracownika wynikające z członkostwa w związkach zawodowych, jak Was wspieramy i jak możemy pomóc w trudnych chwilach zawodowych takich jak konflikty z przełożonym, kary porządkowe, zagrożenie utraty pracy. Interesowaliście się struktura związków zawodowych w Firmie, koledzy z innych związków idąc naszymi śladami również informowali smsami o swoim istnieniu. Na pewno świadczy to o tym, że ruch związkowy prężnie się rozwija, a my jako Związek Zawodowy z największym doświadczeniem i skutecznością w negocjacjach z pracodawcą możemy się tym cieszyć. Dziesięć lat sporów i potyczek prawnych z pracodawcą o wypracowanie należytej pozycji strony związkowej przynosi efekty! Bardzo wiele wątpliwości wzbudzała kwestia anonimowości członków związku dla pracodawcy. Tu zapewniamy z całą stanowczością, kwestia Waszego członkostwa jest całkowicie poza wiedzą pracodawcy, tylko Wy decydujecie, czy chcecie, żeby Wasza przynależność była znana innym pracownikom. Cały czas zapraszamy do dzielenia się swoimi problemami, mamy dla Was dużo ważnych informacji, które niewątpliwie pomogą w prozie codziennego dnia mozolnej pracy.

 

 

NASZA AKCJA: „Wzmocnij siłę negocjacyjną Związków Zawodowych”

 

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A. już 10 lat aktywnie działa w strukturach naszej organizacji skutecznie reprezentując interesy pracowników. Konsekwentnie negocjowaliśmy z pracodawcą unormowanie wiele ważnych aspektów naszej pracy m.in. wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, zachowanie równowagi miedzy czasem pracy a czasem wolnym, odpowiedni strój służbowy oraz wiele innych indywidualnych spraw pracowniczych.

W obecnych dynamicznie zmieniających się warunkach naszej pracy uważamy, że szczególnie ważne dla każdego pracownika jest prawo do informacji o funkcjonowaniu związków zawodowych w Spółce i wiedza o możliwości uzyskania wsparcia w problemach pracowniczych. Chcemy, żebyście wiedzieli, że można się do nas zwracać o porady i wsparcie. Dla strony związkowej niezwykle ważne jest natomiast wsparcie każdego pojedynczego pracownika. Wasze członkostwo w strukturach związkowych wzmacnia pozycję negocjacyjną strony społecznej. Musimy zadbać o dobre warunki pracy i godne odprawy dla odchodzących pracowników. To może dotyczyć każdego z Was!

Dlatego warto poświęcić chwilę i zostać częścią naszego związku. Teraz to proste. Pomyśl również o innych, oni też mogą być z nami!

 

Wspólne pismo organizacji związkowych w sprawie projektu ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z nowym projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości proponującym obniżenie opłat i prowizji dla pożyczkodawców Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A. wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi naszej organizacji zaproponował pracodawcy pisemne wystąpienie do właściwych ministerstw z prośbą o wnikliwą analizę proponowanych zmian legislacyjnych. W efekcie powstały pisma kierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Ministra Rozwoju i Finansów Mateusz Morawieckiego. Mamy nadzieję, że zdecydowany, wspólny głos strony społecznej naszej firmy przyczyni się do właściwej oceny wpływu proponowanych zmian na konsekwencje gospodarcze i społeczne. Zarząd ZZPP będzie podejmował dalsze działania w powyższej sprawie poprzez centralę krajową Forum Związków Zawodowych.

poniżej wysłane no ministerstwa pismo – by je otworzyć użyj hasła do strony dla związkowców

Ministerstwo Pracy_pismo

 

Z dumą informujemy, że w tym roku nasza organizacja związkowa

wzięła udział w tworzeniu Szlachetnej Paczki

 

Odwołanie Piotra Nowickiego z funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

W dniu 9 grudnia w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych poświęcone omówieniu zasad funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w naszej organizacji i poprawieniu skuteczności podejmowanych działań. Następstwem dyskusji i późniejszego głosowania dotychczasowy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Piotr Nowicki został odwołany. Nowym ZSIP głosami Społecznych Inspektorów Pracy wybrany został Dariusz Ulatowski. Darkowi życzymy, żeby wykorzystał dotychczasowe doświadczenia z działalności w ramach Społecznej Inspekcji Pracy oraz wieloletniej pracy w naszej Spółce do sprawnego kierowania całą komórką Inspekcji oraz efektywnej współpracy z pracodawcą w obronie interesów pracowników naszej firmy.

 

 

pieniądze_pxb31


12.07.2016 roku

Treść porozumienia w sprawie zwolnień grupowych

 

Co do szczegółów to wygląda to tak, że oprócz odpraw ustawowych w wysokości 1 do 3 miesięcznego wynagrodzenia (w zależności od stażu pracy) pracodawca zgodził się na wypłatę dodatkowych odszkodowań w wysokości do 5 średnich wynagrodzeń w grupie zwalnianych osób (także w zależności od stażu pracy), którą ustaliliśmy na 5700 zł. Pracownicy Administracji, którzy nie zaliczą absencji chorobowych powyżej 7 dni, otrzymają dodatkowe 1,5 swojego miesięcznego wynagrodzenia. Ta grupa będzie kierowana tylko na urlopy wypoczynkowe zaplanowane, a  za resztę urlopu otrzyma ekwiwalent. Z poczynionych przez nas kalkulacji wynika, że pracownicy otrzymujący najniższe pensje otrzymają maksymalne odprawy i odszkodowania w wysokości swoich rocznych poborów. Pracownicy zarabiający więcej mają zagwarantowane środki, które będą dla nich godną poduszką w trudnym okresie zwolnień.

Dodatkowo, wszyscy pracownicy zachowają przez rok prawo do podstawowej opieki medycznej Medicover i będą mogli korzystać z programu outplacementu w swoich miejscach zamieszkania. Chętni będą mogli także przejąć numery swoich telefonów służbowych. Rzeczą bardzo ważną, jaką zawarliśmy w porozumieniu jest to, że warunki dalszych zwolnień w konsolidowanych oddziałach Spółki, do końca 2017 roku nie będą gorsze niż aktualne

 

Treść Porozumienia

 Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r.

Zawarte porozumienie w przedmiocie przeprowadzenia zwolnień grupowych definiuje następujące warunki, którymi objęci zostaną Pracownicy zakwalifikowani do procesu zwolnień grupowych:

 • Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wynikający z przepisów kodeksu pracy, którego długość skalkulowana zostanie indywidualnie z uwzględnieniem stażu pracy w Spółce. Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem wypłaty wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu.
 • Na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) pracownikom wypłacona zostanie odprawa pieniężna w wysokości: i) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż 2 lata, ii) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce od 2 do 8 lat, iii) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 8 lat. Odprawa pieniężna wypłacona zostanie Pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy w Spółce. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowo Pracodawca wypłaci Pracownikom objętym zmianami organizacyjnymi odszkodowanie z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania w wysokości uzależnionej od stażu pracy wielokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych procesem zwolnień grupowych, które wynosi 5 700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) zł brutto.

Poszczególne progi stażowe kształtują się następująco:

 1. dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż 2 lata,
 2. dwu i półkrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 2 do 4 lat,
 • trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 4 do 9 lat,
 1. czterokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 9 do 14 lat,
 2. pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 14 lat,

Odszkodowanie zostanie wypłacone Pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy w Spółce.

 • Pracownicy Departamentu Administracji zatrudnieni w Oddziałach konsolidowanych otrzymają ponadto odszkodowanie w wysokości półtorakrotności miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem, że w okresie od dnia 11 lipca 2016 roku do dnia rozwiązania umowy o pracę lub zwolnienia przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy będą oni świadczyli pracę, a liczba dni, w których nie świadczyli oni pracy we wskazanym okresie ze względu na absencje chorobowe nie będzie wyższa niż 7 dni roboczych.
 • Pracodawca umożliwi Pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych korzystanie z opieki medycznej w Medicover po ustaniu stosunku pracy, w ramach pakietu Podstawowego Pojedynczego finansowanego przez Pracodawcę, przez okres 12 miesięcy od momentu rozwiązania umowy o pracę, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż nie będzie możliwości modyfikacji pakietu w odniesieniu do zakresu usług jak również liczby osób objętych tymże pakietem.
 • Pracodawca umożliwi wszystkim Pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych dokonanie cesji numerów telefonów służbowych, które użytkowali w trakcie okresu zatrudnienia w Spółce, jeśli wyrażą taką chęć.
 • Pracownicy objęci zmianą organizacyjną otrzymają referencje. Przedmiotowe referencje zostaną wydane Pracownikowi wraz ze świadectwem pracy.
 • Pracownikom, z którymi umowy o pracę zostaną rozwiązane z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie niniejszego porozumienia, wychowującym dzieci do 26 roku życia, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Pracownikiem, Pracodawca wypłaci jednorazowo dodatkowe odszkodowanie z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania w wysokości 10.000 PLN brutto na każde takie dziecko. Podstawą wypłaty dodatkowego odszkodowania będzie przedstawienie Pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
 • Wszyscy Pracownicy, których stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w ramach grupowego zwolnienia otrzymają wsparcie w postaci możliwości udziału w Programie Kontynuacji Kariery. Program ten przewiduje możliwość wzięcia udziału w warsztacie dotyczącym kontynuacji kariery, 2 sesje z konsultantem kariery oraz 2 sesje z konsultantem rynku pracy.
 • Postanowienia będą miały zastosowanie wobec wszystkich Pracowników, którym Spółka złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w związku z ustalonymi zmianami organizacyjnymi niezależnie od terminu złożenia przez Spółkę oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę. Powyższe uzgodnienie dotyczy w szczególności osób przebywających w chwili zawarcia porozumienia na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności, przy czym staż pracy takich Pracowników liczony na potrzeby wypłaty ustalonych świadczeń będą liczone tak, jakby oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy zostało Pracownikowi złożone najpóźniej w dniu 31 lipca 2016 roku.
 • Postanowienia będą miały zastosowanie w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem Departamentu Administracji, jeśli przyczyną złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie likwidacja stanowiska pracy wynikająca z przeprowadzonej przez Spółkę kolejnych konsolidacji terenowych Oddziałów Spółki. Postanowienia porozumienia będą miały zastosowanie także w stosunku do Pracowników Departamentu Administracji konsolidowanych Oddziałów, jeśli przyczyną złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie indywidualna likwidacja stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie poprzedzającym komunikację o konsolidacji Oddziału z zastrzeżeniem, że złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nastąpiło w okresie do trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem komunikacji o konsolidacji terenowego Oddziału Spółki, w którym Pracownik świadczył pracę. Powyższe uzgodnienia dotyczyć będą tych Pracowników, z którymi umowy o pracę zostaną rozwiązane w związku z konsolidacjami Oddziałów terenowych Spółki ogłoszonymi w terminie do 31 grudnia 2017 roku, przy czym powyższe postanowienia nie obejmują sytuacji, gdy Oddział likwidowany zostanie skonsolidowany z innym Oddziałem Spółki położonym w tej samej miejscowości.
 • Ustalone warunki rozwiązania umowy o pracę, także Pracowników wskazanych powyżej,  nie będą obejmowały Pracowników, którzy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółce odrzucą otrzymaną od Spółki propozycję zmierzającą do kontynuacji zatrudnienia podjęcia pracy na nowych stanowiskach, przy założeniu, że nowe warunki zatrudnienia w przedmiocie zakresu obowiązków pracownika (w szczególności rodzaju umówionej pracy) korespondują z dotychczasowymi warunkami w zakresie obowiązków pracownika oraz jego rolą w strukturze organizacyjnej. Powyższe nie odnosi się do sytuacji, w której Pracodawca proponuje Pracownikowi zmianę wynagrodzenia, z wyłączeniem jego podniesienia, zmianę miejsca świadczenia pracy, z wyłączeniem jego zawężenia (bez powierzenia nowego, innego obszaru geograficznego) lub systemu czasu pracy, w którym zatrudniony jest Pracownik, przy czym wystarczy, aby choćby jeden z nowych warunków pracy, o którym mowa wyżej, został Pracownikowi zaproponowany, wówczas to Pracownikom przysługiwać będą wszelkie świadczenia określone w zawartym porozumieniu.

___________________________________________

28.06.2016 roku

W dniu 27 czerwca 2016 w oddziale Lublin odbyło się spotkanie organizacji związkowych z przedstawicielami Zarządu Provident Polska w sprawie planowanych zwolnień grupowych w Biurze Głównym oraz Departamentach Administracji, Obsługi Klienta oraz Windykacji.

Dyskusja dotyczyła głównie uzgodnienia kryteriów doboru stanowisk zagrożonych likwidacją. Organizacje związkowe przedstawiły wstępne oczekiwania dotyczące finansowych i poza finansowych warunków dla pracowników objętych procesem zwolnień grupowych.

Dziękujemy za Wasze informacje, podpowiedzi i sugestie, które później wykorzystujemy w negocjacjach. Wiemy, że oczekujecie przynajmniej podobnych warunków, jak pracownicy działu operacyjnego objęci pierwszym etapem zwolnień.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi w dniu 4 lipca 2016 roku.

Zarząd Związku

___________________________________________

25.06.2016 roku

Koleżanki i Koledzy

W dniu 23 czerwca 2016 na spotkaniu organizacji związkowych z pracodawcą zostaliśmy poinformowani o decyzji Zarządu Spółki o przeprowadzeniu drugiej tury zwolnień grupowych które dotyczą pracowników Biura Głównego oraz Departamentów Administracji, Obsługi Klienta i Windykacji.

Obecnie przystępujemy do negocjacji warunków zwolnień grupowych i naszym zadaniem będzie wypracowanie jak najlepszych warunków wypowiedzeń dla pracowników objętych całym procesem.

Niepokoją nas dochodzące informacje o przekazywaniu nieprecyzyjnych informacji przez kolegów ze Związku Zawodowego Solidarność 80 odnośnie osób objętych możliwością zwolnienia. Powoduje to niepotrzebną nerwowość i nie sprzyja odpowiedniej atmosferze negocjacji.

Jako Zarząd ZZPP oświadczamy, że z całą stanowczością odcinamy się od tego typu działań i zamierzamy skoncentrować się na wypracowaniu jak najkorzystniejszych warunków odejścia dla naszych pracowników. Wszystkich którzy chcą otrzymać rzetelne informacje na temat zwolnień prosimy o kontakt pod nr tel. 784 31 33 31 lub prosimy wysyłać pytania na adres biuro@zzpp.pl

Zarząd Związku

___________________________________________

12.05.2016 roku

Koleżanki i Koledzy

Firma zaprasza nas od 9 maja 2016 do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zadaniowy czas pracy”. Bardzo fajnie, że po wielu latach milczenia o istocie obowiązujących w naszej Spółce rodzajów czasu pracy zaczynamy o tym mówić i szkolić naszych menadżerów w obszarze praw i obowiązków w poszczególnych systemach pracy. Jako Związek Zawodowy nieprzerwanie od 9 lat podnosimy tą kwestię we wszelkich sporach ze Spółką i wspieramy naszych pracowników w egzekwowaniu właściwych norm wynikających z zapisów w Kodeksie Pracy.

Niestety, z pełną odpowiedzialnością musimy ocenić, że przygotowane szkolenie w wielu aspektach nie jest dostosowane do wymogów prawnych i orzeczeń instytucji wymiaru sprawiedliwości, zarówno w wymiarze polskiego Prawa Pracy jak i dyrektyw unijnych. Chodzi tu głównie o dwie kwestie: dojazdy do pierwszego klienta i powrót od ostatniego klienta do miejsca zamieszkania oraz możliwość pracy do 12 godzin dziennie w ramach zadaniowego czasu pracy z rzekomą możliwością zmniejszania wymiaru czasu pracy w innych tygodniach czy miesiącach.

Są to informacje niezgodne z obowiązującym u nas porządkiem prawnym. Zapraszamy do dyskusji nad merytoryczną zawartością szkolenia i zapobiegania nadużyciom, do których może dochodzić przez niewłaściwe interpretowanie funkcjonującego wymiaru czasu pracy przez przełożonych. Prosimy również logowanie się na podstronę dla naszych członków, tam też znajdziecie wiele praktycznych informacji

Zarząd Związku

___________________________________________

12.04.2016 roku

Zarząd Związku Zawodowego Provident Polska z przyjemnością informuje, iż uchwałą Prezydium Forum Związków Zawodowych z dnia 21 marca 2016 nasza organizacja została przyjęta to ogólnopolskich struktur Forum Związków Zawodowych.

Dla nas jest to kolejny krok w rozwoju naszej organizacji, możliwość uczestnictwa w nowych projektach o szerokim znaczeniu dla pracowników, a także korzystanie z doświadczeń i wiedzy osób od wielu lat zaangażowanych w aktywną działalność związkową. Uważamy, że w nowych strukturach będziemy jeszcze skuteczniej reprezentować interesy strony społecznej w naszej firmy, a nasi pracownicy będą jeszcze chętniej korzystali z możliwości rozwiązywania swoich problemów zawodowych przy naszym współudziale.

Zapraszamy do współpracy!

 

Zarząd Związku

___________________________________________

16.02.2016 roku

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

 

W dniu 15.02.2016 zakończone zostały negocjacje dotyczące warunków świadczeń dla osób odchodzących ze Spółki w wyniku zwolnień grupowych. Rokowania były bardzo trudne, głównie z powodu braku możliwości wypracowania wspólnego stanowiska organizacji związkowych, co spowodowane było nadmiernym rozbudzeniem oczekiwań zwalnianych pracowników. Efektem tego musi być niedosyt z wyników negocjacji i przekonanie, że jednak oczekiwania pracowników sięgały znacznie dalej. Tu pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie całego procesu.

Od wielu lat staramy się egzekwować przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawnych obowiązujących w naszym kraju poprzez negocjacje z pracodawcą, orzeczenia i opinie organów zewnętrznych takich jak sądy, prokuratura, Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, itp. Zawsze mocno opieramy się na przepisach prawnych, które stanowią realną podstawę do dochodzenia konkretnych roszczeń.

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych, przebieg konsultacji całego procesu z organizacjami związkowymi odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ten akt prawny bardzo dokładnie określa prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i strony związkowej, czas trwania negocjacji i sposobu wdrożenia ustaleń w życie. W naszym porządku prawnym w takiej sytuacji główne zadanie Związków Zawodowych to dopilnowanie, żeby wszystkie zapisy ustawy, zapewniające korzyści pracownikom zostały wcielone w życie, oraz w trakcie dalszych negocjacji uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków odejścia z firmy.

Przed ostatnim spotkaniem nasza organizacja przyjęła wspólne stanowisko w porozumieniu z przedstawicielami ZZ Inicjatywa Pracownicza oraz NSZZ Solidarność. Duży szacunek dla kolegów z tych organizacji za merytoryczną i obiektywną ocenę sytuacji i konstruktywne opinie. Ambicje naszych kolegów z OPZZ Konfederacja Pracy były jednak znacznie wyższe i sięgały kilkunastokrotnego miesięcznego wynagrodzenia dodatkowej odprawy. Tak duże rozbieżności powodowały realne zagrożenie zerwania negocjacji, a następstwem takiego kroku mogło być wypowiedzenie pracownikom umów o pracę na minimalnych zasadach określonych w ustawie.

W takiej sytuacji aby nie utracić dotychczas wynegocjowanych warunków postanowiliśmy zakończyć udział w bezpośrednich negocjacjach otrzymując od pracodawcy gwarancję zachowania uzgodnionych warunków. Koledzy z OPZZ Konfederacja Pracy postanowili zawalczyć o zwielokrotnienie dodatkowych odpraw. Niestety nasze założenia w pełni się potwierdziły, pracodawca nie zmienił swojego budżetu i jedynie zmienił przesunięcia świadczenia pomiędzy grupami pracowników.

Mamy głębokie przekonanie, że cztery trudne spotkania z pracodawcą pozwoliły nam wypracować możliwie najkorzystniejsze warunki dla pracowników. Trudno mówić o sukcesie, gdy wielu z Was mówi o pewnym rozczarowaniu, twierdzi, że oczekiwali więcej. Negocjacje pierwszych zwolnień grupowych w naszej Spółce kończą się, nauka pozostaje. Mamy nadzieję, że wszyscy wyciągną odpowiednie wnioski…

Szczegóły ustaleń i porozumienie znajdziecie na stronie dla członków Związku.

Zarząd Związku

___________________________________________

9.02.2016 roku

 

DRUGIE SPOTKANIE MEDIACYJNE

 

W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne rozmowy na temat zwolnień grupowych. Za nami kolejny dzień trudnych rozmów, podczas których staramy się wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla wszystkich pracowników kończących pracę w naszej firmie. Czasu na wypracowanie porozumienia pozostaje już niewiele, w poniedziałek upływa termin zakończenia rozmów. Dotychczasowe ustalenia, przy pewnych ustępstwach ze strony pracodawcy, pozwalają nam pozytywnie oceniać możliwość wypracowania finalnego porozumienia. Liczymy, że ten model współpracy organizacji związkowych z pracodawcą będzie również procentował w przyszłości..

Zarząd Związku

___________________________________________

1.02.2016 roku

 

SPOTKANIE MEDIACYJNE

W dniu 1.02.2016 roku w Bydgoszczy odbyło się spotkanie strony związkowej z pracodawcą w sprawie świadczeń dla pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Pierwsza część spotkania upłynęła na omówieniu sytuacji w Spółce i nastrojów panujących po ostatnich zmianach. Finalnie strony przedstawiły swoje stanowiska i ustaliły kolejne spotkanie w terminie 9.02.2016 roku w Warszawie.

Zarząd Związku

___________________________________________

31.01.2016 roku

 

NAPISANE DO NAS

Witam,
Bardzo serdecznie chciałam podziękować za pomoc w załatwieniu kilku spraw z działem personalnym, których samodzielnie nie udało mi się załatwić. Nie mogłam też liczyć na pomoc mojego AM’a, który twierdził, że się nie da lub się nie należy i odsyłał mnie do naszej HR, niestety osoby w żadnej kwestii nie nastawionej na jakąkolwiek pracę, a już na pewno na pomoc komukolwiek i w czymkolwiek. Dopiero Wasze działania pokazały, że można coś załatwić, a nawet odkręcić cały rok do tyłu. Cieszę się , że się do Was zwróciłam i jeszcze raz bardzo dziękuję. Zachęcam też tych „mniej odważnych”, aby jeśli mają jakiś trudny do rozwiązania problem, nie wahali się do Was zwrócić. Naprawdę warto.
Pozdrawiam,

—————

Imię i Nazwisko znane administratorowi strony

___________________________________________

 

26.01.2016 roku

 

RESTRUKTURYZACJA W SPÓŁCE

Na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli Związków Zawodowych z Zarządem Spółki rozpoczęliśmy negocjacje dotyczące warunków zwolnień grupowych. Pracodawca zdecydował o likwidacji stanowiska AM’a w formie integracji ze stanowiskiem ROM’a.

Część AM’ów otrzymała propozycję pracy na stanowisku DM’a. Organizacje związkowe wynegocjowały, że termin podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia nowych warunków pracy przez osoby delegowane na stanowisko DM’a upływa w poniedziałek 1 lutego br. Dotyczy to również osób, które już podpisały porozumienie.

Przedstawiciele Spółki zadeklarowali, że restrukturyzacja nie będzie dotyczyła stanowiska DM’a oraz, że ilość sekcji pozostanie bez zmian.

W środę 27.01.2016 roku osoby pracujące na stanowisku DM’a otrzymają do podpisu nowy zakres obowiązków pracownika.

Następne spotkanie negocjacyjne odbędzie się w Toruniu w poniedziałek 1 lutego br.

Zarząd Związku

___________________________________________

 

19.01.2016 roku

 

Informujemy, że 26 stycznia 2016 przedstawiciele Związków Zawodowych zostali zaproszeni na spotkanie z Członkiem Zarządu Provident Polska S.A, Dyrektorem Pionu Prawnego i Ładu korporacyjnego. W trakcie spotkania mają być nam zaprezentowane plany Spółki na najbliższą przyszłość. Jednocześnie dementujemy wszelkie plotki dotyczące zwolnień grupowych czy innych form restrukturyzacji Spółki. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych wiarygodnych informacji na ten temat , wszystko pozostaje w sferze domysłów i przypuszczeń. Stosowne stanowisko zajmiemy po zapoznaniu się z planami Spółki. O wszystkim, oczywiście, będziemy Was informować.

Zarząd Związku

___________________________________________

 

5.12.2015 roku

 

UWAGA!!! Bardzo Ważne!!!

 

Dotarły do nas informacje, że nasi pracownicy (obecnie kierownicy rejonu) nakłaniani są do podpisywania aneksów do umów o pracę. Należy wiedzieć, że to pracownik podejmuje decyzję czy taki aneks podpisać i powinien otrzymać odpowiednią informację od pracodawcy i mieć czas na podjęcie decyzji. Niestety mamy coraz więcej przypadków, kiedy pracownicy działu personalnego wręcz zmuszają do podpisania aneksów a informacje, które temu towarzyszą wprowadzają ludzi w błąd. W związku z powyższym proponujemy zostawić sobie czas do namysłu oraz przemyśleć decyzję. Zapraszamy do konsultacji.

Zarząd Związku

___________________________________________

 

5.12.2015 roku

 

W dniu 27 listopada 2015 Robert Sasiuk i Jacek Roguski uczestniczyli w szkoleniu na temat „Czas pracy w 2015 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów i orzecznictwa” prowadzonym przez sędziego Sądu Pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Uczestnictwo w zajęciach pomogło nam ugruntować i zweryfikować posiadaną wiedzę, a także rozwiać niektóre wątpliwości i dowiedzieć się o ostatnich zmianach przepisów i wytycznych dla sędziów przy orzekaniu w sporach pracowniczych, również na podstawie wyroków Sądu Najwyższego. Głównymi tematami były wymiar czasu pracy, ewidencja, godziny nadliczbowe w poszczególnych systemach czasu pracy, delegacje oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy przez pracodawcę. Zapraszamy do konsultacji, z pewnością nasze wsparcie dla Was będzie jeszcze efektywniejsze. Możecie liczyć na nasze wsparcie.

Kiedy zaczynamy i kończymy dzień pracy?

(dotyczy pracy DM-ów)

 

Sprawa jest definitywnie rozstrzygnięta, zaczynamy pracę wychodząc z domu, a kończymy wracając i to pod warunkiem, że w domu nie wykonujemy żadnych czynności związanych z pracodawcą. Inne czynności, czyli zbieranie wyników, telefony do klientów, raporty oczywiście również świadczą o wykonywaniu obowiązków pracowniczych.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2015, artykuł 2, punkt 1 dyrektywy 2003/88/WE mówi. że w okolicznościach, w których pracownicy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu, który poświęcają na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez pracodawcę, stanowi czas pracy w rozumieniu tego przepisu.

Zarząd Związku

___________________________________________

 

25.06.2015 roku

 

W dniu 22 czerwca 2015 odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą. Głównym celem spotkania było sformułowanie ostatecznej wersji protokołu rozbieżności z etapu mediacji sporu zbiorowego, którą możemy teraz przedstawić do zaopiniowania przez Panią Mediator.

Jednocześnie podjęliśmy dyskusję nad najbardziej aktualnymi problemami, nad którymi staramy się pracować. Do tych kwestii należą:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla menadżerów w naszej firmie, dotyczącego respektowania obowiązującego w poszczególnych departamentach czasu pracy, a w szczególności zadaniowego czasu pracy, sposobu delegowania zadań i zakresu obowiązków.

 2. Wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych z 2014 do 30 września 2015

 3. Ogólna informacja do pracowników przypominająca o niezakłócaniu wypoczynku przez przełożonych sprawami służbowymi

 4. Postulat strony związkowej dotyczący wypłacaniu pracownikom wynagrodzenia za zastępstwa niezależnie od okresu sprawowania zastępstwa (obecnie płacone za pełny tydzień zastępstwa). Odpowiednie zmiany w procedurze zastępstw.

 5. Propozycja pracodawcy porozumienia w zakresie telepracy.

Będziemy Was informować o efektach na bieżąco.

 Zarząd Związku

___________________________________________

 

26.01.2015 roku

 

Dyżurny Dorada Klienta – kompletne fiasko projektu

Osoby odpowiedzialne za regulację procedur w Spółce po raz kolejny udowadniają, że nie mają pojęcia o specyfice pracy Kierowników Rozwoju i Doradców Klienta, a zorganizowanie szybkiej i rzetelnej obsługi klienta w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi zdecydowanie przerasta ich możliwości.

Spółka w dalszym ciągu nie chce zapłacić kierownikom dodatkowego wynagrodzenia za działania podejmowane przez nich w czasie wolnym w celu obsługi zgłoszeń sprzedazowych. W zamian wprowadza fikcyjną funkcję Dyżurnego Doradcy Klienta, która ma przykryć faktyczne działania podejmowane przez kierowników operacyjnych. Sposób funkcjonowania DDK wprowadza przy okazji dodatkowe obowiązki na DMa, tak żeby można go było przy okazji obciążyć konsekwencjami za niewłaściwe funkcjonowanie DDK.

Wszystkim nam zależy na sprawnej obsłudze zgłoszeń sprzedażowych, również w poza normatywnym czasem pracy. Nie może się to jednak odbywać kosztem pracowników. Wiemy co znaczy nowy klient dla funkcjonowania biznesu i zdecydowanie uważamy, ze nie są to znaczące koszty dla Spółki zapłacić pracownikom za dodatkowo podejmowane działania. Spółka woli szukać jednak innych rozwiązań i są to jak zwykle działania obciążające dodatkowo pracowników, oczywiście bez prawa do należnego wynagrodzenia.

Oświadczamy, iż związki zawodowe nigdy nie zaakceptują takiego traktowania pracowników i będą w dalszym ciągu konsekwentnie, wszelkimi możliwymi sposobami dążyć do wymuszenia na Spółce zachowań zgodnych z obowiązującymi w naszym kraju normami prawnymi.

Zarząd Związku

___________________________________________


Jeżeli jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego Związku to pamiętaj, że o tym fakcie twój PRACODAWCA SIĘ NIE DOWIE! Po podjęciu decyzji kliknij przycisk powyżej i:

- zapoznaj się ze Statutem .: pobierz

- wypełnij deklarację członkowską .: pobierz 


Wypełnioną deklarację wyślij na adres:  

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A.

ul. Korony Północnej 17 71-781 Szczecin

Rezygnacja z członkostwa .: pobierz ***

Składki (30 zł kwartalnie) prosimy wpłacać na konto: ING Bank Śląski 09 1050 1559 1000 0023 2845 9579