Treść porozumienia w sprawie zwolnień grupowych

Co do szczegółów to wygląda to tak, że oprócz odpraw ustawowych w wysokości 1 do 3 miesięcznego wynagrodzenia (w zależności od stażu pracy) pracodawca zgodził się na wypłatę dodatkowych odszkodowań w wysokości do 5 średnich wynagrodzeń w grupie zwalnianych osób (także w zależności od stażu pracy), którą ustaliliśmy na 5700 zł. Pracownicy Administracji, którzy nie zaliczą absencji chorobowych powyżej 7 dni, otrzymają dodatkowe 1,5 swojego miesięcznego wynagrodzenia. Ta grupa będzie kierowana tylko na urlopy wypoczynkowe zaplanowane, a  za resztę urlopu otrzyma ekwiwalent. Z poczynionych przez nas kalkulacji wynika, że pracownicy otrzymujący najniższe pensje otrzymają maksymalne odprawy i odszkodowania w wysokości swoich rocznych poborów. Pracownicy zarabiający więcej mają zagwarantowane środki, które będą dla nich godną poduszką w trudnym okresie zwolnień. Dodatkowo, wszyscy pracownicy zachowają przez rok prawo do podstawowej opieki medycznej Medicover i będą mogli korzystać z programu outplacementu w swoich miejscach zamieszkania. Chętni będą mogli także przejąć numery swoich telefonów służbowych. Rzeczą bardzo ważną, jaką zawarliśmy w porozumieniu jest to, że warunki dalszych zwolnień w konsolidowanych oddziałach Spółki, do końca 2017 roku nie będą gorsze niż aktualne

Treść Porozumienia

 Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r.

Zawarte porozumienie w przedmiocie przeprowadzenia zwolnień grupowych definiuje następujące warunki, którymi objęci zostaną Pracownicy zakwalifikowani do procesu zwolnień grupowych:

 • Pracownicy otrzymają wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wynikający z przepisów kodeksu pracy, którego długość skalkulowana zostanie indywidualnie z uwzględnieniem stażu pracy w Spółce. Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem wypłaty wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu.
 • Na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) pracownikom wypłacona zostanie odprawa pieniężna w wysokości: i) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż 2 lata, ii) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce od 2 do 8 lat, iii) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce ponad 8 lat. Odprawa pieniężna wypłacona zostanie Pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy w Spółce. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 • Dodatkowo Pracodawca wypłaci Pracownikom objętym zmianami organizacyjnymi odszkodowanie z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania w wysokości uzależnionej od stażu pracy wielokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych procesem zwolnień grupowych, które wynosi 5 700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) zł brutto.

Poszczególne progi stażowe kształtują się następująco:

 1. dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce krócej niż 2 lata,
 2. dwu i półkrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 2 do 4 lat,
 • trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 4 do 9 lat,
 1. czterokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 9 do 14 lat,
 2. pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia Pracowników objętych niniejszym porozumieniem, jeżeli Pracownik był zatrudniony w Spółce powyżej 14 lat,

Odszkodowanie zostanie wypłacone Pracownikowi w terminie wypłaty wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy w Spółce.

 • Pracownicy Departamentu Administracji zatrudnieni w Oddziałach konsolidowanych otrzymają ponadto odszkodowanie w wysokości półtorakrotności miesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem, że w okresie od dnia 11 lipca 2016 roku do dnia rozwiązania umowy o pracę lub zwolnienia przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy będą oni świadczyli pracę, a liczba dni, w których nie świadczyli oni pracy we wskazanym okresie ze względu na absencje chorobowe nie będzie wyższa niż 7 dni roboczych.
 • Pracodawca umożliwi Pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych korzystanie z opieki medycznej w Medicover po ustaniu stosunku pracy, w ramach pakietu Podstawowego Pojedynczego finansowanego przez Pracodawcę, przez okres 12 miesięcy od momentu rozwiązania umowy o pracę, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż nie będzie możliwości modyfikacji pakietu w odniesieniu do zakresu usług jak również liczby osób objętych tymże pakietem.
 • Pracodawca umożliwi wszystkim Pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych dokonanie cesji numerów telefonów służbowych, które użytkowali w trakcie okresu zatrudnienia w Spółce, jeśli wyrażą taką chęć.
 • Pracownicy objęci zmianą organizacyjną otrzymają referencje. Przedmiotowe referencje zostaną wydane Pracownikowi wraz ze świadectwem pracy.
 • Pracownikom, z którymi umowy o pracę zostaną rozwiązane z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie niniejszego porozumienia, wychowującym dzieci do 26 roku życia, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Pracownikiem, Pracodawca wypłaci jednorazowo dodatkowe odszkodowanie z tytułu utraty stałego źródła zarobkowania w wysokości 10.000 PLN brutto na każde takie dziecko. Podstawą wypłaty dodatkowego odszkodowania będzie przedstawienie Pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
 • Wszyscy Pracownicy, których stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w ramach grupowego zwolnienia otrzymają wsparcie w postaci możliwości udziału w Programie Kontynuacji Kariery. Program ten przewiduje możliwość wzięcia udziału w warsztacie dotyczącym kontynuacji kariery, 2 sesje z konsultantem kariery oraz 2 sesje z konsultantem rynku pracy.
 • Postanowienia będą miały zastosowanie wobec wszystkich Pracowników, którym Spółka złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w związku z ustalonymi zmianami organizacyjnymi niezależnie od terminu złożenia przez Spółkę oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę. Powyższe uzgodnienie dotyczy w szczególności osób przebywających w chwili zawarcia porozumienia na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności, przy czym staż pracy takich Pracowników liczony na potrzeby wypłaty ustalonych świadczeń będą liczone tak, jakby oświadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy zostało Pracownikowi złożone najpóźniej w dniu 31 lipca 2016 roku.
 • Postanowienia będą miały zastosowanie w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy o pracę z Pracownikiem Departamentu Administracji, jeśli przyczyną złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie likwidacja stanowiska pracy wynikająca z przeprowadzonej przez Spółkę kolejnych konsolidacji terenowych Oddziałów Spółki. Postanowienia porozumienia będą miały zastosowanie także w stosunku do Pracowników Departamentu Administracji konsolidowanych Oddziałów, jeśli przyczyną złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy będzie indywidualna likwidacja stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie poprzedzającym komunikację o konsolidacji Oddziału z zastrzeżeniem, że złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nastąpiło w okresie do trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem komunikacji o konsolidacji terenowego Oddziału Spółki, w którym Pracownik świadczył pracę. Powyższe uzgodnienia dotyczyć będą tych Pracowników, z którymi umowy o pracę zostaną rozwiązane w związku z konsolidacjami Oddziałów terenowych Spółki ogłoszonymi w terminie do 31 grudnia 2017 roku, przy czym powyższe postanowienia nie obejmują sytuacji, gdy Oddział likwidowany zostanie skonsolidowany z innym Oddziałem Spółki położonym w tej samej miejscowości.
 • Ustalone warunki rozwiązania umowy o pracę, także Pracowników wskazanych powyżej,  nie będą obejmowały Pracowników, którzy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółce odrzucą otrzymaną od Spółki propozycję zmierzającą do kontynuacji zatrudnienia podjęcia pracy na nowych stanowiskach, przy założeniu, że nowe warunki zatrudnienia w przedmiocie zakresu obowiązków pracownika (w szczególności rodzaju umówionej pracy) korespondują z dotychczasowymi warunkami w zakresie obowiązków pracownika oraz jego rolą w strukturze organizacyjnej. Powyższe nie odnosi się do sytuacji, w której Pracodawca proponuje Pracownikowi zmianę wynagrodzenia, z wyłączeniem jego podniesienia, zmianę miejsca świadczenia pracy, z wyłączeniem jego zawężenia (bez powierzenia nowego, innego obszaru geograficznego) lub systemu czasu pracy, w którym zatrudniony jest Pracownik, przy czym wystarczy, aby choćby jeden z nowych warunków pracy, o którym mowa wyżej, został Pracownikowi zaproponowany, wówczas to Pracownikom przysługiwać będą wszelkie świadczenia określone w zawartym porozumieniu.