Koleżanki i Koledzy !

Z dużym niesmakiem wdajemy się w polemikę z reprezentantami Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy, ale wyjątkowo podły i kłamliwy styl prezentowania swojego stanowiska zmusza nas do odpowiedzi. Przede wszystkim trudno oprzeć się refleksji, że liderzy OPZZ nie potrafią odnaleźć się w roli związkowców, nie rozumieją znaczenia i odpowiedzialności funkcji jakich się podjęli. Mandat poparcia społecznego i ochrona wynikająca z pełnionych funkcji to ciągła praca nad rozwiązywaniem codziennych problemów pracowniczych i egzekwowaniem obowiązków pracodawcy, a nie lansowanie się w środkach przekazu i dezinformacja pracowników. Bezprecedensowy i haniebny sposób ataków na reprezentantów innych organizacji związkowych powoduje głębokie rozbicie jedności ruchu związkowego, niespotykane dotychczas w naszej organizacji. Powoduje to marnowanie całego potencjału członkowskiego jaki dana organizacja zgromadziła, gdyż brak współpracy mocno ogranicza szanse strony społecznej w bezpośrednim starciu z pracodawcą. Znamiennym efektem dezinformacyjnej działalności OPZZ jest skuteczność w przekonywaniu pracowników do nie podpisywania porozumień dotyczących zmian w regulaminie premiowania. Spośród kilkuset dezinformowanych pracowników ledwie 30 niechronionych osób nie zdecydowało się na podpisanie porozumienia i zostało spektakularnie wystawionych na listę adwersarzy w stosunku do pracodawcy. W ten sposób członkowie OPZZ dobitnie ocenili radosną działalność Zarządu organizacji. O skali dezinformacji przekonaliśmy się osobiście odbierając telefony od osób, które nie potrafiły zrozumieć racji osób przekazujących niejasne informacje. O poziomie i klasie ludzi odpowiedzialnych za działania podejmowane przez OPZZ świadczy szkalowanie wieloletnich działaczy związkowych, którzy od samego początku musieli toczyć batalie z władzami Spółki o odpowiednie warunki funkcjonowania organizacji związkowych. Ceną były liczne procesy sądowe, wielokrotne zwolnienia z pracy, batalie o podstawowe przywileje pracownicze takie jak urlop, warunki pracy, nadużycia w kontaktach z podwładnymi. Właśnie dzięki temu Zarząd OPZZ może funkcjonować w aktualnej rzeczywistości i korzystać z przywilejów związkowych. Uważamy, że minimum wzajemnego szacunku nie powinno przerastać osób, które powinny reprezentować wartości związkowe. Ze swojej strony chcemy podkreślić, że w ciągu 10letniej działalności nie spotkaliśmy się z tak destrukcyjną i nieodpowiedzialną działalnością osób związanych ze środowiskiem związkowym. Bezprecedensowe nie tylko w skali naszej Spółki ataki na inne organizacje związkowe są głęboko nieetyczne i haniebne dla osób społecznie działających na rzecz innych pracowników. Takie postawy chluby stronie związkowej nie przynosi. Nie zamierzamy więcej komentować ani oceniać głęboko odbiegających od standardów związkowych zachowań przedstawicieli OPZZ, koncentrujemy się na pracy dla Was i rozwiązywaniu Waszych problemów. To jest właśnie esencją działalności związkowej i to daje nam największą satysfakcję.

Porozumienia zmieniające do umowy o pracę

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez pracodawcę w regulaminie premiowania Spółka wystąpiła do pracowników z porozumieniem dotyczącym wprowadzenia aneksów do umowy o pracę. Zasadność podpisania porozumienia Zarząd ZZPP pozostawia każdemu do indywidualnej oceny, przy zachowaniu prawa każdego pracownika do nieujawniania faktu swojej przynależności związkowej. W naszej ocenie niepodpisanie porozumienia nie przynosi żadnych korzyści pracownikowi, natomiast jego przynależność związkowa staje się w tej sytuacji oczywista. Jako organizacja związkowa przez cały 10letni okres działalności chroniliśmy swoich członków zgodnie z ich indywidualną deklaracją przed ujawnieniem ich członkostwa przed pracodawcą. Nawet w sytuacji żądania okazania listy członków przez sędziego w procesie pomiędzy Przewodniczącym ZZPP a pracodawcą odmówiliśmy ujawnienia nazwisk członków kosztem korzystnego orzeczenia w sprawie. Uzyskaliśmy korzystne orzeczenia w tej sprawie w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a następnie po odwołaniu pracodawcy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – link do wyroku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AA831E190A Naszym priorytetem jest zawsze dobre pojęty interes i bezpieczeństwo pracownika, dlatego nie nakłaniamy Was do odmowy podpisania porozumienia. Te osoby, które zdecydują się nie podpisać porozumienia otrzymają wypowiedzenie zmieniające, które z lekkim opóźnieniem, ale i tak potwierdzi te same warunki pracy. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do indywidualnych konsultacji, które pozwolą nam ocenić sytuację i odpowiedzieć na wątpliwości.

 

Zmiany w regulaminie premiowania

Pracodawca zakończył rozmowy w sprawie zmian w regulaminie premiowania. Skuteczność strony związkowej w tego typu negocjacjach determinuje zdolność strony związkowej do wypracowania jednolitego stanowiska, które organizacje związkowe przedstawią pracodawcy. Niestety organizacja OPZZ z Torunia od samego początku postanowiła prowadzić rozmowy samodzielnie, bez informowania pozostałych związków o swoich planach i strategii. Nasze propozycje wspólnych rozmów z pracodawcą zostały storpedowane decyzją zarządu OPZZ o prowadzeniu negocjacji przez zewnętrznego prawnika, którego obecność mocno ograniczała możliwość wypracowania jakiegokolwiek porozumienia. Mając wieloletnie doświadczenie w negocjacjach z pracodawcą wiemy, że oddanie inicjatywy w rozmowach osobie nie związanej z firmą, nie znającej naszej pracy i oczekiwań pracowników, nie może przynieść żadnych pozytywnych efektów. Głównym przedmiotem zmian w regulaminie było dodanie zapisu do premii liczonej od podstawy wynagrodzenia pracownika o testowane ostatnio wyliczenia premii od celów operacyjnych pracownika. Opinie pracowników o wprowadzanym systemie są pozytywne, świadczą o większych możliwościach wypracowania premii w obecnym systemie i z tego powodu nie był przez nas negowany. Kolegów z OPZZ przekonujemy, warto wspólnie negocjować z pracodawcą. Dopiero wspólne stanowisko pozwala skutecznie walczyć o dobrze pojęty interes pracowników. Narzucanie swojego stanowiska oraz wywieranie presji i nacisków na inne organizacje związkowe jest głęboko nieetyczne i nie może być poważnie traktowane przez inne niezależne organizacje związkowe. Bardzo liczymy na wyciągnięcie odpowiednich wniosków, jest jeszcze wiele kwestii do rozwiązania, a konfliktowanie organizacji związkowych to działanie na korzyść pracodawcy.

Współpraca związków zawodowych w kontekście skutecznych negocjacji z pracodawcą

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Provident Polska S.A. z dużym rozczarowaniem obserwuje nieracjonalne zachowania kolegów ze związków toruńskich – OPZZ, którzy podejmują działania negujące prawo innych organizacji związkowych do samodzielnego działania i dążą do osłabienia ruchu związkowego w Spółce przez osobiste ambicje osób kierujących związkiem samodzielnego kreowania wartości ruchu związkowego w naszej organizacji. ZZPP jako organizacja związkowa od 10 lat skutecznie poprawia sytuację pracowników niższych i średnich szczebli kierowniczych. Wiele kluczowych spraw pracowniczych takich jak czas pracy, ubiór, urlopy, zakres obowiązków rozwiązywaliśmy, gdy osoby kierujące obecnie związkiem OPZZ nadużywały świadomie swoich stanowisk służbowych w stosunku do swoich podwładnych (starsi pracownicy zapewne pamiętają jaką funkcję w Spółce piastował obecny Przewodniczący OPZZ – typował ludzi do zwolnienia a teraz udaje ich obrońcę) . Takich relacji niestety nie brakuje i tylko w tym kontekście możemy oceniać obecne ich zachowanie. Relacje naszych członków o tym co koledzy opowiadają i wypisują o innych organizacjach świadczy niezbicie o tym, że priorytetem jest tu rozbicie jedności ruchu związkowego i osłabianie innych organizacji. Apogeum absurdu można nazwać apel do pracowników, sugerujący żeby ci nie brali w ogóle udziału w ruchu związkowym, jeżeli nie chcą należeć do jedynego słusznego w ich mniemaniu związku!!! Dla związkowców, prowadzących społeczną działalność na rzecz i w interesie pracowników jest to niewytłumaczalne. Przez całą dekadę naszej działalności z pełnym szacunkiem odnosiliśmy się do każdej inicjatywy związkowej. Nowym związkom doradzaliśmy, wspieraliśmy, dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem. Związki z Torunia pewnie też co nieco mogłyby o tym powiedzieć. Ubolewamy, że współpraca, która jest fundamentalnym warunkiem skutecznego negocjowania z pracodawcą ważnych kwestii pracowniczych, schodzi na drugi plan, gdy pojawiają się osobiste ambicje i chęć pokazania swojej wyższości nad innymi. Nie zamierzamy się długo tym zajmować, będziemy dalej robić to co od wielu lat robimy najlepiej, skutecznie rozpatrywać zgłoszenia naszych pracowników i interweniować w przypadku naruszania prawa pracy i nadużyć w relacji przełożony-podwładny. Wszystkim pracownikom rekomendujemy podjęcie decyzji o przystąpienie do organizacji związkowej. Do tej, którą uznają na najbardziej skuteczną i aktywną. Warto korzystać z przysługujących nam praw i mieć wsparcie w trudnych chwilach.

Nasze cele operacyjne

Transparentność i wpływ na motywację pracowników

W ostatnim czasie odbieraliśmy wiele sygnałów od Was o zastrzeżeniach do wartości celów operacyjnych przydzielanych na miesiące operacyjne maj i czerwiec. Kwestia niewątpliwie jest bardzo istotna z punktu widzenia realizacji tychże celów a w konsekwencji premii, segmentacji, rankingów i konkursów. Postanowiliśmy dokładnie przeanalizować proces określania wysokości celów i możliwości ich weryfikacji. W dniu 16.06.2017 w Oddziale w Poznaniu odbyło się spotkanie naszej organizacji z Dyrektorem Departamentu Wsparcia Sprzedaży i Zarządzania Wynikiem Robertem Pawlakiem przy wsparciu Eksperta ds. Planowania i Budżetowania Przemka Popiela, na którym mieliśmy możliwość szczegółowo poznać proces kształtowania finalnych celów operacyjnych, omówić sposoby weryfikacji zastrzeżeń do wysokości celów zgłaszanych przez pracowników oraz przedstawić nasze uwagi do procesowania przez nasze systemy takich parametrów jak pierwsze braki, listy Top Szanse, ECS itp. Z naszego punktu widzenia otrzymaliśmy bardzo wartościowe informacje o parametrach i czynnikach wpływających na formowanie celów operacyjnych. Wspólnie uzgodniliśmy, że kluczowe znaczenie dla transparentności kształtowania celów indywidualnych będzie miała odpowiednia polityka informacyjna dla pracowników. Zdecydowaliśmy o przygotowaniu szkolenia na którym każdy z Was zapozna się ze szczegółami co pozwoli niewątpliwie na bardziej obiektywną ocenę indywidualnych targetów. Spotkania planowane są na przełomie sierpnia i września, z pewnością będą dla Was bardzo ciekawe i pomogą w ukierunkowaniu działań operacyjnych na sfery najbardziej wpływające na realizacje celów operacyjnych, a o to przecież chodzi! Dziękujemy Robertowi i Przemkowi za poświecony czas i wyczerpujące informacje, a Beacie Bardoni za organizację i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Bardziej szczegółowe informacje przeczytacie wkrótce po zalogowaniu się na stronę dla członków ZZPP.

Działamy od 2007 roku!

Zaufaj naszemu doświadczeniu.

Nasza akcja sms’owa

spotkała się z dużym odzewem z Waszej strony, Otrzymaliśmy wiele telefonów i zapytań, mieliśmy okazję przedyskutować wiele sytuacji z Waszego podwórka i określić sposoby zachowań w trudnych sytuacjach. Bardzo często pytaliście o korzyści dla pracownika wynikające z członkostwa w związkach zawodowych, jak Was wspieramy i jak możemy pomóc w trudnych chwilach zawodowych takich jak konflikty z przełożonym, kary porządkowe, zagrożenie utraty pracy. Interesowaliście się struktura związków zawodowych w Firmie, koledzy z innych związków idąc naszymi śladami również informowali smsami o swoim istnieniu. Na pewno świadczy to o tym, że ruch związkowy prężnie się rozwija, a my jako Związek Zawodowy z największym doświadczeniem i skutecznością w negocjacjach z pracodawcą możemy się tym cieszyć. Dziesięć lat sporów i potyczek prawnych z pracodawcą o wypracowanie należytej pozycji strony związkowej przynosi efekty! Bardzo wiele wątpliwości wzbudzała kwestia anonimowości członków związku dla pracodawcy. Tu zapewniamy z całą stanowczością, kwestia Waszego członkostwa jest całkowicie poza wiedzą pracodawcy, tylko Wy decydujecie, czy chcecie, żeby Wasza przynależność była znana innym pracownikom. Cały czas zapraszamy do dzielenia się swoimi problemami, mamy dla Was dużo ważnych informacji, które niewątpliwie pomogą w prozie codziennego dnia mozolnej pracy.

NASZA AKCJA: „Wzmocnij siłę negocjacyjną Związków Zawodowych”

 

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A. już 10 lat aktywnie działa w strukturach naszej organizacji skutecznie reprezentując interesy pracowników. Konsekwentnie negocjowaliśmy z pracodawcą unormowanie wiele ważnych aspektów naszej pracy m.in. wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, zachowanie równowagi miedzy czasem pracy a czasem wolnym, odpowiedni strój służbowy oraz wiele innych indywidualnych spraw pracowniczych.

W obecnych dynamicznie zmieniających się warunkach naszej pracy uważamy, że szczególnie ważne dla każdego pracownika jest prawo do informacji o funkcjonowaniu związków zawodowych w Spółce i wiedza o możliwości uzyskania wsparcia w problemach pracowniczych. Chcemy, żebyście wiedzieli, że można się do nas zwracać o porady i wsparcie. Dla strony związkowej niezwykle ważne jest natomiast wsparcie każdego pojedynczego pracownika. Wasze członkostwo w strukturach związkowych wzmacnia pozycję negocjacyjną strony społecznej. Musimy zadbać o dobre warunki pracy i godne odprawy dla odchodzących pracowników. To może dotyczyć każdego z Was!

Dlatego warto poświęcić chwilę i zostać częścią naszego związku. Teraz to proste. Pomyśl również o innych, oni też mogą być z nami!